Deze site maakt gebruik van cookies. Klik hier om de cookie verklaring te bekijken Akkoord

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper terzake van de levering van goederen en het verrichten van diensten en/of werkzaamheden. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een koper/opdrachtgever of van derden - waaronder tevens inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard, tenzij door verkoper schriftelijk is verklaard andere voorwaarden te accepteren. Het plaatsen van een order door koper/opdrachtgever houdt in dat deze de Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van verkoper onverkort accepteert.

2. Aanbod en overeenkomst

Mondelinge toezeggingen binden verkoper niet tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding of offerte door koper/opdrachtgever aanvaard wordt heeft verkoper het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door koper/opdrachtgever te herroepen.

3. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelde prijzen van verkoper netto exclusief BTW. Prijzen kunnen door verkoper worden verhoogd indien en voorzover de door verkoper te betalen inkoopprijs of de officiële pariteit van de betrokken valuta meer dan 1% is gestegen ten opzichte van de situatie die voor verkoper gold op de datum van de betrokken prijslijst en/of het moment van opdrachtbevestiging. Verhoging c.q. wijziging van de verkoopprijs ontslaat koper/opdrachtgever niet van diens verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en geeft koper/opdrachtgever evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Annulering

Annulering van mondelinge of schriftelijke opdrachten door koper/opdrachtgever kan slechts met goedkeuring van verkoper worden geaccepteerd tegen condities die verkoper vrijwaren van verlies. Verkoper behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen, daaronder begrepen een bedrag van door verkoper gederfde winst, kantoorkosten, inkoopkosten, kapitaalbeslag, telefoonkosten, computertijd en personeelskosten tot 25% van de totale waarde van de opdracht.

5. Overmacht

In geval van overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren of, zulks naar keuze van verkoper, de levering uit te stellen totdat de omstandigheden welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht kan ondermeer gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, werkstaking, moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen zowel in de fabrieken waar verkoper zijn goederen betrekt als in eigen bedrijf, een storing in de energie- of materiaaltoevoer en een transportvertraging, zonder dat verkoper overigens de invloed van een en ander behoeft aan te tonen.6.

6. Levering en levertijd

Minimum orderbedag : € 150,00 netto exclusief BTWVanaf € 400,00 netto exclusief BTW  worden zendingen franco huis op 1 adres in Nederland geleverd.Voor zendingen onder € 400,00 netto exclusief BTW  echter hoger dan € 150,00 netto exclusief  BTW  zal verkoper een bedrag van € 15,00 aan verzendkosten in rekening brengen.Voor spoedzendingen op verzoek van de koper worden steeds de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht.Levering van de zaken zal geschieden overeenkomstig de offerte van verkoper. Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en zullen waar mogelijk door verkoper worden aangehouden. Een eventuele overschrijding van de aangegeven levertijd geeft in geen geval het recht op enige schadevergoeding. Tevens heeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst cq bestelling te annuleren dan wel de ontvangst van goederen te weigeren of betaling van reeds geleverde goederen op te schorten. Verkoper is gerechtigd de levering op te schorten zolang koper/opdrachtgever jegens verkoper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan koper/opdrachtgever geleverde zaken, zolang koper/opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst daaronder begrepen.Indien koper/opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens verkoper, is verkoper gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren en de aan koper/opdrachtgever geleverde zaken zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

8. Reclames

Reclames en/of klachten die niet binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk door koper/opdrachtgever zijn ingediend bij verkoper, missen elk recht op erkenning. Bij geschillen omtrent prijs en uitvoering van het bestelde, is de inhoud van de factuur van verkoper beslissend. Reclames en/of klachten geven koper/opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten. In geval van een door verkoper gegrond bevonden klacht over geleverde zaken heeft verkoper het recht de desbetreffende zaken te herstellen dan wel te vervangen door soortgelijke zaken. Verkoper is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van koper/opdrachtgever.Retourzendingen zonder ingevuld retourenformulier en zonder voorafgaande toestemming van verkoper zijn niet toegestaan.

9. Betaling

Tenzij anders overeengekomen geldt als betalingsconditie: Binnen 8 dagen netto, mits door de Nederlandse Kredietverzekering Maatschappij (NCM) een limiet wordt afgegeven op koper/opdrachtgever die het saldo van het te leveren goederenbedrag en nog openstaande factuurbedragen, ook indien deze de betalingstermijn nog niet hebben overschreden, minimaal evenaart. Verkoper heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, kontante betaling bij aflevering, dan wel zekerheid voor betaling te verlangen. In geval van niet tijdige betaling van enige termijn, van surseance van betaling of faillissement van koper/opdrachtgever of liquidatie van diens bedrijf, is de koopprijs onmiddellijk en in haar geheel opeisbaar. Wordt de betalingstermijn overschreden dan behoudt verkoper zich het recht voor vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag, een interest van minimaal 1,75% per maand in rekening te brengen, onverminderd het recht op invordering. Gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

10. Garantie

Verkoper verstrekt - behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten - op aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken een garantie die geldt voor een periode van 1 jaar. De garantieplichten beperken zich tot het daartoe vereiste - kostenloze - dienstbetoon van verkoper. Voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco te worden verzonden aan of afgeleverd op het kantoor van verkoper. Indien de garantiewerkzaamheden buiten het bedrijf van verkoper moeten worden uitgevoerd kan een vergoeding voor reiskosten, reisuren, transportkosten, testapparatuur en werkzaamheden door derden worden doorberekend aan koper.De juistheid van garantieaanspraak is ter beoordeling van verkoper. Bij ongemotiveerde of niet terechte garantieaanspraak kunnen de kosten van onderzoek in rekening worden gebracht. De onder garantieclaim aangeboden zaken komen slechts weer tot beschikking van koper wanneer deze aan al zijn hieruit voortvloeiende plichten heeft voldaan. De garantie omvat het gratis herstel van gebreken in of vervangen van de geleverde zaken of het gratis vervangen van gebrekkige onderdelen, zulks ter beoordeling van de verkoper.Garantieaanspraak gaat verloren door:·1 onoordeelkundig gebruik, misbruik of gebruik van de zaken op een van de gebruiksaanwijzing afwijkende wijze of zonder afdoende antistatische maatregelen;·2 reparatie, vervanging van onderdelen, wijzigen van de apparatuur en soortgelijke handelingen indien verricht door andere dan door ons daartoe aangewezen of gemachtigde personen;·3 het niet nakomen door koper/opdrachtgever van enige betalingsverplichtingen jegens verkoper.

11. Aansprakelijkheid

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet voldoen van door verkoper geleverde zaken aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen terzake van (het gebruik van) deze zaken. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim door derden, die door verkoper zijn belast met levering van goederen aan koper/opdrachtgever. Verkoper is niet aansprakelijk voor de schade die door het al dan niet tijdelijk ontbreken, uitvallen of niet goed functioneren van door verkoper geleverde apparaten en/of onderdelen kan ontstaan. Koper/opdrachtgever verbindt zich de door verkoper afgeleverde zaken te keuren. Koper/opdrachtgever verklaart daarmee dat hij de geleverde goederen in goede staat en vrij van gebreken heeft aangenomen, tenzij hij binnen 14 dagen na levering verkoper schriftelijk van deze gebreken op de hoogte heeft gesteld. Koper/opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de werking van de goederen en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren. Koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden terzake van door verkoper geleverde goederen, daaronder begrepen aanspraken van derden terzake van aan deze zaken klevende gebreken.

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle overeenkomsten van verkoper met koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst kunnen in eerste instantie uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.